..."/>

انسانیت را زیر پاهایمان له کردیم

بزرگ که شدیم دغدغه هایمان هم بزرگ شدند..
سختی ها سخت تر شدند ‌‌‌و خوشی ها کم تر.
دیگر خریدن یک بادکنک خوشحالمان نمی کرد ..
خنده و گریه هایمان مصنوعی شد و به ربات تبدیل شدیم …
ربات هایی در اندازه های متفاوت ..
ربات های دو رو ..
ربات های نیمچه عاشق ..
بزرگ شدیم و به چشم خودمان دیدیم پول و مادیات جای آدم ها را گرفت وپول شخصیت آدم ها را معین کرد.
بزرگ شدیم و قضاوت کردیم
قضاوت های بیجا راجع به تمامِ آدم ها
بزرگ که شدیم
انسانیت را زیر پاهایمان له کردیم..!
ط_الف

مطالب مرتبط

*

*

 
Top