به همت انجمن سیمرغ،نمایشگاه خیریه نقاشی باموضوع محیط زیست دربازار بزرگ آرامش برگزار شد که عواید حاصل از فروش آثار تمایشگاه در جهت حمایت از کودکان نیازمندشهرستان هزینه خواهد شد.

در ادامه میتوانید تصاویر این نمایشگاه را مشاهده کنید.

عکاس : آقای ابوذر شافعیان