..."/>

به حال فکر کن ….!

شاید مرگ در یک قدمی ما باشد و ما بی خبر باشیم …!
وقت هایی که از خیابان رد می شویم.
وقت هایی که از خنده ی زیاد روده بر می شویم
و پایمان در چاله می اوفتد ‌.
وقت هایی که سر میزِ شام آنقدر حرف میزنیم که غذا در گلویمان گیر می کند‌‌.
وقت هایی که با صدای بلند آهنگ گوش می دهیم و حواسمان به اطراف نیست …!
رفیق..
دوست ..
هم نوع‌..
به حال فکر کن
دیگر با چه زبانی به تویِ در یک عالم دیگر سیر کن بفهمانم که زندگی
این زندگی لعنتی آنقدر کوتاه ست
که در یک ثانیه همه چیز پودر می شود!
گذشته ها را خاک کن …
کینه ها را قورت بده
آینده را قشنگ بساز .
زندگی واقعا ارزش ندارد
ارزشِ اینهمه حرص و استرس را ندارد‌..!
ط_الف

*

*

 
Top