از هـزاران دل یکی را باشد استعداد عشق . ثبت شده توسط آقای ابوذر شافعیان

img_20161211_082145