نمایی از پشت سد میجران را مشاهده می کنید از نگاه زیبای دوربین ابوذر شافعیان