تصویر بسیار دیدنی از ساحل زیبای رامسر ثبت شده توسط منوچهر خان رمکی