?جشن لبخند?

فقط یه لحظه به این فکر کن…
دل یه سالمند عزیز رو شاد کنى!

فقط یه لحظه فکر کن
لب چروکیده کسى رو بخندونى ، که شاید مدت هاست منتظر یه لبخند از ته دله

لبخند بزن ، لبخند بساز