..."/>

دنیای دو روزه

هیچکی اینجا به فکر تو نیست اینجا آدما
دنبال چیزین که دو سر سود داشته باشه
اگه بریم از آدمای تو خیابون بپرسیم که چقدر تو زندگیتون گذشت کردین !چقدر پایِ همه ی بدیای شریک زندگیتون موندین!چقدر تو وضعیتای ناجور وفادار موندین!
شاید فقط ۳ درصدشون اینطوری باشن و
بقیه شون وسط راه جا زدن ..
اونایی که پای عشقشون موندن جزو اسنثناها هستن
خودِ تو چقدر از وقت خودت زدی برای شاد کردن رفیقت یا عشقت؟!
ببین دنیا فقط و فقط دو روزه
سعی کن‌ خوب زندگی کنی
چون وقتی فرشته ی مرگ تو رو برای بردن انتخاب کنه دیگه راه برگشتی نیست
سعی کن اسمِ خوبی از خودت وخوبیات روی زمین به جا بذاری

ط-الف

مطالب مرتبط

*

*

 
Top