بعد از زخم خوردن های مداوم از آدم ها فهمیدم نمیتوانم آن ها را عوض کنم!
نمیتوانم جواب بدی همه را با بدی بدهم و نمیتوانم خون را با خون بشویم ..
نمیتوانم دنیا را وفقِ مراد خودم درآورم .
نمیتوانم همه را از خودم راضی نگه دارم ..
و مهم تر از همه نمی توانم دهانِ آدم ها را پلمپ کنم..
پس فقط به حالِ خودم فکر میکنم ..
من برای خودم زندگی میکنم
این ها شعار نیست
خودِ خود واقعیت ست
و
ما فقط بازیگرِ این فیلمنامه ی خطرناک هستیم که باید نقشمان را بازی کنیم
و بعد برویم.!
به همین راحتی‌…
ط_ابوالقاسمی