شعر بسیار زیبا و احساسیه سیا کیجا از آقای احمد اسفندیاری ، این شعر در جمع هنردوستان منطقه تنکابن توسط خود آقای اسفندیاری خوانده شد .