امشب که به لطف التماس آخرین برگ های پاییز چند دقیقه حواس شب پرت میشود برای رفتن به سوی زمستان،میتوانم بیشتر ببینمت در خواب…

#الف_میم_نفس