شهید سیدمرتضی موسوی سجاد

نام پدر : سید عبدالعظیم
تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۰۴/۰۱
تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۱۰/۰۵
محل تولد : رامسر
محل شهادت : گردنه سردشت
نحوه شهادت : سقوط بهمن