نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد : ۱۳۰۴/۰۷/۰۵

تاریخ شهادت : ۱۳۶۹/۰۴/۰۴
محل تولد : طالش محله فتوک رامسر
محل شهادت : هفت تپه
گلزار شهید : طالش محله فتوک