میخواهم گریه کنم
فریاد بزنم
هوار بکشم !
همه چیز مرا اذییت می کند.
چه کسی می تواند نجاتم دهد؟
چه کسی می تواند دست هایم را بگیرد؟
چه کسی می تواند بیایدو دیگر نرود!فرار نکند از من!
اصلا گورِ پدر عشق و عاشقی ..
گورِ پدر وابستگی و دلبستگی !
در تمامِ داستان های رمانتیک قدیمی
لیلی و مجنون
شیرین و فرهاد
رومئو و ژولیت
هیچ کدام پایان خوشی نداشتند.
فداکاری فرهاد کجا و دوست داشتن آدم های این زمانه کجا…..!
بیا از واقعیت حرف بزنیم
ما در افسانه های زندگی نمی کنیم
که عشقِ اساطیری را تجربه کنیم…!
ط_الف