امروز مورخ ۱۹ اسفند ماه تیم خیریه مردمی لبخند بساز رامسر به عیادت بیماران بخش دیالیز بیمارستان امام سجاد رامسر رفتند و موفقیت دیگری را رقم زدند .