تصویر زیبا از موتور سواری در شهرستان رامسر ، ارسالی از آقای سید رضا نوراشرف الدین ،