ماندگار شده ای …!
احتیاط و ترس را کنار گذاشته ام‌..
میخواهم تمامِ معادلات زشت دنیا را تمامِ قوانینی که محدودمان کرده ست
را از بین ببرم.
میخواهم فریاد بزنم از آن فریادهایی که مردم باتعجب نگاهم کنندو مطمئن شوند دیوانه شدم ..
میخواهم همه بگویند اشتباه میکنم و من بلند بلند بخندم به دیوانگی قشنگم ..
نگاه کن
من غرق تو شده ام
اما
تو
به تازگی نجات یافته ای از من…!
ط_الف