ماه های سال به زبان محلی رامسری

فروردین = نوروز ماه

اردیبهشت = کَرچِماه

خرداد = اَرَر ماه

تیر = تیرماه

مرداد = مردال ماه

شهریور = شَرَر ماه

مهر = امیر ماه

آبان = عید ماه اول

آذر = سیه ماه

دی = دیه ماه

بهمن = وَرپِن ماه

اسفند = اسفندار ماه