مهم نیست بقیه چی میگن ‌…
مهم اینه تو چی فکر میکنی!
اگه همه ترکت کردن تو باید انقدی قوی بشی که خودت خودتو خوشحال کنی
با رفتن و کم شدن آدمای دورم خیلی چیزا فهمیدم ..
فهمیدم که نباید وابسته باشم
نباید بدون اونا بترسم ویا حس کنم تنهام!
اصلا ممنونم که رفتن و بهم درسِ زندگی دادن!
باید انقدر قوی شم انقدر قوی شم
که وقتی یکی زل زد تو چشام گفت تو هیچی نیستی ،هیچی نمیشی و یا خیلی قیافه ت زشته!
وایسم فقط بهش بخندم…🤗
ط_ابوالقاسمی