نه میتونیم به گذشته برگردیم
و نه میتونیم به آینده بریم ..!
ببین رفیق الان تو همون ساعتی که هستی باید از زندگی لذت ببری ..
شبای امتحان نباید بگی چرا تو فرجه یا تو طولِ ترم نخوندم چون کاری از دستت برنمیاد!
نمیتونی بعدِ امتحان ناراحت باشی چون تو هیچ کاری نمیتونی بکنی! نه میتونی بری سرِ جلسه و نه میتونی بری به آینده و فک کنی نمرت بد میشه
آزادورها باش ..!!!!
انقد تو زندگیمون استرس و حرص و هزارتا کوفت و زهرمار دیگه به خوردِ این ذهن بیچارمون دادیم که
تو بیست سالگی تپش قلب داریم و شبا نمیتونیم راحت بخوابیم ..!
انقد سرِ درس واین چیزا خودمونو با بقیه مقایسه کردیم که همش حسرت خوردیم !
لذت نبردیم
از لحظه به لحظه ی زندگیمون
لذت نبردیم از خنده هامون ..
لذت نبردیم از موفقیت دوستامون ‌..
اگه یه آدمی موفق میشه حتما تلاش کرده
اگه تو نتونستی موفق بشی
از این به بعد سعی کن بیشتر تلاش کنی
موفقیت برای همه ی آدماست..
ما هممون مهره ی بازی زندگی هستیم ..
زندگی برای همه ی ما جا داره ..
اگه هدفت مشخص باشه
مطمئن باش بهش میرسی
حتی اگه وضعیت از انچه که فکرشو میکنی خراب ترو خیم تر باشه ..
می خوام بگم انرژی منفیارو دور کن از خودت
هر بار که زمین میخوری بلند شو ..
قوی باش
قوی!!
#انگیرشی
ط_الف