مساحت
شهرستان رامسر داراي ۷۲۹/۸ كيلومتر مربع وسعت مي باشد كه ۰۷/۳ درصد كل مساحت استان را به خود اختصاص داده است .شهرستان داراي ۲ شهر ، يك بخش ، ۴ دهستان ، ۱۴۳ آبادي داراي سكنه و ۶۳ آبادي خالي از سكنه مي باشد .

طول و عرض جغرافيايي شهرستان رامسر
اين شهرستان بين ۳۶ درجه و ۳۲ دقيقه تا ۳۶ درجه و ۵۹ دقيقه عرض شمالي و ۵۰ درجه و ۲۰ دقيقه تا ۵۰ درجه و ۴۷ دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است .

 طول و عرض جغرافيايي شهرها
شهر رامسر در ۳۶ درجه و ۵۲ دقيقه عرض شمالي و ۵۰ درجه و ۴۰ دقيقه طول شرقي ، و شهر كتالم و سادات محله در ۳۶ درجه و ۵۲ دقيقه عرض شمالي و ۵۰ درجه و ۴۴ دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است .