او عاشق موهای فرفری ام بود..مخصوصا زمان هایی که به کنار دریا میرفتیم ..
دوربین عکاسی اش را برمیداشت و من میشدم سوژه ی تمام عکس های هنری اش ..
من اصلا آدمِ عاشق شدن نبودم
آدم دل بستن و اینجور ماجراها نبودم اما کم کم شدم دلباخته ی او، دلباخته ی حرف هایی که راجع به موهایم میزد ..
توصیفاتِ قشنگی که حتی خودمم نمی دانستم موهایم این شکلی ست.
بعد از تمام شدن رابطه مان یک اطلاعیه ای درباره ی نمایشگاه عکاسی به دستم رسید و اسم و فامیل او رویش نوشته شده بود
نام نمایشگاه هم دخترکِ ساده دل بود .
خیلی دوست داشتم بدانم آن دخترک کیست!!
به نمایشگاه رفتم و با عکسای خودم مواجه شدم ….
زیر تمام عکس ها نوشته شده بود
بانو جانِ فرفری ..
ط_الف