آدم ها جای اینکه به یکدیگر کمک کنند نمک را برمیدارندو روی زخم هایتان میریزند..
آدم ها نمک پاش خوبی هستند.
آن ها وقتی پای منفعتشان درمیان باشد مانند گرگی فقط به دریدن شما فکر میکنند.
هنگامِ مشکلات اول خودشان را نجات می دهند.
فرقی نمیکند شما برادرش باشید،همسرش باشید ویا فرزندش باشید.
در مواقعِ خطرناک آن ها کورمادرزاد خواهند شد و هیچ کسی را نمی بینند.
خوشحالی شما برای آن‌ها شروعِ افسردگی ست،
تمام تلاششان را می کنند که زمینتان بزنند.
انسانیت را قورت داده اند
و مانند ببری هار فقط و فقط به نابودی شما می اندیشند!
این موجوداتِ زنده
منتظرند زمین بخورید
تا لگدمالتان کنند….!
ط_الف