رامسر در منطقه ای واقع است که دارای کوهستانهای زیبای بسیار بوده ، کوهستانهای وحشی و بکری که در بعضی از نقاطش بجز چند شکارچی ، پای هیچ انسانی به آنجا نرسیده است . مهمترین کوه های رامسر عبارتند از : 

 1. سماموس کوه : با ارتفاعی بیش از ۳۶۰۰ متر ، بلندترین کوه ناحیه می باشد و در تمام فصول سال پوشیده از برف است.
 2. شیطان کوه : در فصل گرم سال پر از گل و گیاه بوده و بسیار زیبا است.
 3. زرود کوه : بیش از ۳۰۰۰ متر ارتفاع دارد .
 4. کوه زین پشت : جنگل بابران در آن قرار دارد و شبیه به زین است بوده و بسیار زیبا است .
 5. کوه بن کوه : معروف است به سرخ تله که در تابستان بسیار سرسبز و دیدنی است.
 6. کوه سه براره : در تابستان بسیار سرسبز بوده و محل چرای دام اهالی است.
 7. سیاه کندکوه : دارای مراتع سرسبز در تابستان است.
 8. دیلمان کوه : در جنوب غربی رامسر واقع بوده و بیش از ۳۰۰۰ متر ارتفاع داشته و تابستان بسیار سرسبزی دارد.
 9. بزابن کوه : با ارتفاعی بیش از ۳۳۰۰ متر که در تابستان به علت سرسبزی زیاد مورد استفاده و چرای احشام قرار می گیرد.
 10. لپاسر کوه : بیش از ۳۲۵۰ متر ارتفاع داشته و در اواخر بهار پس از ذوب برفها پر از گل و گیاه وحشی شده و بسیار رویایی و دیدنی است .
 11. وژک کوه : در آن آثار باستانی فراوانی موجود بوده و هست .
 12. خشچال : بیش از ۳۰۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع داشته و در اواخر بهار و تابستان بسیار دیدنی ، سرسبز و زیبا است.