منطقه شهرستان رامسر از دیرباز به صورت خودرو محل رویش گیاهان دارویی بوده و طبیبان و عطاران محلی برای درمان بیماری ها از آنان استفاده می کردند.امروزه برخی از این گیاهان به صورت کلی کشت شده و به مناطق مختلف صادر می شود مانند :

بادرنگبویه یا وارنگ بو : با نام علمی (Dracoce Phalum) که در زبان محلی به آن ورنگ بو می گویند.

بابونه : با نام علمی (Anthemis – Hyalina) که در زبان محلی نیز به نام بابونه معروف است.

پرسیاوشان : با نام علمی (Adiantam Veneris) که در زبان محلی نیز به همان نام معروف است.

بِه : با نام علمی (Cydonia Oblanga MILL) که در زبان محلی به آن تیج می گویند .

بنفشه : با نام علمی (Violaceae) شناخته می شود.

گل پامچال : نام علمی آن (Primulacae) می باشد.

پیاز : با نام علمی (Alium Cepal) که در زبان محلی نیز به همین نام معروف است . این گیاه در همه روستاهای جنت رودبار کشت می گردد.

آقطی : با نام علمی (Sambucus Ebulis) که در زبان محلی نیز به نام پَلَم معروف است . این گیاه در ارتفاعات کم به صورت خودرو رشد می کند.

زیره : با نام علمی (Carum) که در زبان محلی به آن گاوزیره می گویند.

رازیانه : با نام علمی (Foeni Culum) که در زبان محلی نیز به نام رازیانه معروف است.

گل ختمی : این گیاه به صورت خودرو در ارتفاعات کمتر از ۲۰۰۰ متر می روید.

گردو : با نام علمی (Juglans Regia) که در زبان محلی به آن گردکن می گویند.

شقاقل : که در زبان محلی به آن شقابول می گویند ، و نام علمی آن (Polygonatum) می باشد.

گزنه : با نام علمی (Urtica.Dioica) که در زبان محلی به آن گرزنه می گویند.

کنگر : با نام علمی (Cynare-Scolymnul) که در زبان محلی به آن کنگل می گویند.

سیر : با نام علمی (Alium Sativm) که در زبان محلی نیز به همین نام معروف است.

تیر آلاله : با نام علمی (Ranunculaceae Ranunculus Selertausl) که در زبان محلی به آلاله معروف است.

گل گاوزبان : با نام علمی (Borago Afficinalis) که در زبان محلی نیز به همین نام معروف است.

گل پر : با نام علمی (Heracleum – persicum) که در زبان محلی به آن کول پر می گویند.

زرشک : با نام علمی (Berberidaceae) که در زبان محلی به آن میالت می گویند

گون : با نام علمی (Asragalus) که در زبان محلی به آن گون می گویند.

ابرون : با نام علمی (Calendula) که در زبان محلی نیز به گل همیشه بهار معروف است.

باقلا : از تیره پروانه داران می باشد با نام علمی (Solanm Tuberosum) شناخته می شود که در زبان محلی به آن گیل سو گفته می شود.