..."/>

یک روز

عزیزم!یک روز می آیم تا فرار کنیم
فرار کنیم از آنچه هست و آنچه قرار ست اتفاق بیوفتد
یک روز می آیم که بیخیال شویم
بیخیال حرف های آدم ها
بیخیال نظراتِ بیخودشان
یک روزی می آیم سمتت تا تمامِ استرس هایت را بسپاری به من
یک روزی می آیم تا فقط بخندانمت و تو قهقهه بزنی به دنیای دو روزه
یک روز می آیم تا آرامت کنم و ناراحتی هایت را با جان و دل بخرم ..
یک روز می آیم که همه به رابطه ی من و تو غبطه بخورند‌‌..
یک روز می آیم تا بشویم الگوی تمامِ زوج ها‌‌…
آن روز خیلی دیر نیست عزیزم!
صبرکن
صبر….!
ط_الف

مطالب مرتبط

*

*

 
Top