بایگانی برچسب: چوپان

سازها و موسیقی چوپانی

سازها و موسیقی چوپانی

تا چند دهه پیش شیوه زندگی مبتنی بر دامپروری و کشاورزی سنتی به عنوان وجه قالب اقتصادی در کوهستان ها و کوهپایه های البرز ، تعیین کننده بافت اجتماعی و فرهنگی این مناطق بوده است .

Top